Disclaimer

Disclaimer van StudioWageningen

StudioWageningen is niet aansprakelijk voor de inhoud van StudioWageningen, noch van websites die op enigerlei wijze met StudioWageningen zijn verbonden. StudioWageningen is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op StudioWageningen beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

StudioWageningen is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via StudioWageningen worden aangeboden. StudioWageningen garandeert niet dat de op StudioWageningen aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

StudioWageningen garandeert ook niet dat de op StudioWageningen aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. StudioWageningen garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in StudioWageningen hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

StudioWageningen is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan StudioWageningen. U vrijwaart StudioWageningen voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website StudioWageningen.